Ogólny regulamin świadczenia usług

z dnia 24.05.2018r
 1. Postanowienia wstępne
  1. Usługi hostingowe awHost, dostępne pod adresem internetowym https://awhost.pl oraz https://panel.awhost.pl prowadzone przez Andrzeja Erenca prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą awHost, wpisaną do Centralnej Ewidencji i informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, NIP: (PL)6342761484, REGON: 241715382
  2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze oferty awHost i określa zasady korzystania oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem witryny awHost.
 2. Definicje
  1. awHost – awHost Andrzej Erenc, ul. Michała Ossowskiego 28A/13, 40-843 Katowice, REGON: 241715382, NIP: PL6342761484, mail: biuro@awhost.pl
  2. Klient – osoba fizyczna lub podmiot posiadająca usługę w awHost.
  3. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z awHost umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  4. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.
  5. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
  6. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
  7. Specyfikacja usługi – opis świadczonej przez awHost na rzecz Klienta.
  8. Awaria – nieplanowany problem z działaniem sieci lub serwera wynikający z odpowiedzialności awHost.
  9. Usterka – nieplanowana przerwa w dostępie do części funkcjonalności świadczonej usługi wynikająca z odpowiedzialności awHost.
  10. Przerwa techniczna – zaplanowany brak w dostępie do usług lub jej funkcjonalności związany z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych.
  11. Cennik – przedstawiony przez awHost spis operacji, komponentów i usług wraz z ich cenami.
  12. Diagnostyka – interwencja wykonana przez awHost na zamówienie Klienta, w celu odszukania przyczyny nieprawidłowego działania Usługi.
  13. Interwencja – usługa realizowana w ramach wykupionej usługi przez awHost na rzecz Klienta.
  14. Interwencja płatna – dodatkowo płatna usługa realizowana przez awHost na rzecz Klienta.
  15. VPS – serwer utrzymywany na serwerach awHost posiadający własny system operacyjny oraz zasoby wydzielone z fizycznego serwera.
  16. Hosting współdzielony – udostępnienie zasobów na serwerze współdzielonym utrzymywanym przed awHost w celu świadczenia usługi dostępu do danego produktu zgodnie z ofertą.
  17. Panel klienta – aplikacja awHost dostępna pod adresem https://panel.awhost.pl umożliwiająca dokonywanie operacji w zakresie zarządzania usługami.
 3. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem witryny https://awhost.pl jest awHost.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem witryny https://awhost.pl zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
  3. Podanie danych osobowych przez Klienta jest niezbędne do realizacji procesu zamówienia oraz obsługi przez pomoc techniczną poczas czasu trwania usługi.
  4. Przetwarzane dane to: Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania, Adres mailowy, numer telefonu, Adres IP
  5. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
   1. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w celu obsługi płatności.
   2. W przypadku Klientów, którzy opłacili usługę Administrator udostępnia dane, które widnieją na fakturze biuru księgowemu oraz serwisowi ifirma.pl w celu obsługi wystawiania faktur i przesyłania ich do klientów. Zobacz politykę prywatności serwisu iFirma
   3. W przypadku wszystkich Klientów Administrator udostępnia dane (adres mailowy, imie oraz nazwisko), firmie obsługującej automatyczną wysyłkę mailową. Zobacz politykę prywatności serwisu SendGrid oraz Zobacz politykę prywatności serwisu EmailLabs
   4. W przypadku Klientów zapisanych do newslettera Administrator udostępnia dane (adres mailowy, imie oraz nazwisko), firmie obsługującej wysyłkę mailową oraz obsługę statystyk mailowych. Zobacz politykę prywatności serwisu MailChimp
   5. W przypadku Klientów, którzy dokonali zamówienia usługę Administrator udostępnia dane (adres mailowy, imie oraz nazwisko, adres, adres IP, lokalizacja), firmie obsługującej system zapobiegania wyłudzeniom. Zobacz politykę prywatności serwisu MaxMind
   6. W przypadku wszystkich Klientów Administrator może udostępnić dane (adres mailowy, imie oraz nazwisko, adres, telefon, dane usługi), podwykonawcom w celu realizacji usługi.
  6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 4. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność awHost
  1. awHost zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z ofertą, niniejszym regulaminem oraz należytą starannością. awHost nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
  2. awHost gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie uwzględnionym w ofercie. W przypadku wystąpienia awarii usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, awHost po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgłoszonej przez Klienta, zobowiązuje się do rekompensaty według danych wyszczególnionych w ofercie.
  3. awHost zobowiazuje się poinformować Klienta o terminach planowanych przerw technicznych w świadczeniu usług z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, chyba, że wymagana jest natychmiastowa reakcja.
  4. awHost ma prawo do rozwiązania umowy bez zwrotu należności za niewykorzystany okres abonamentowy w przypadku naruszenia postanowień tego regulaminu przez Klienta, zwłaszcza z powodu działania Klienta na szkodę innych klientów firmy (np. poprzez nielegalne udostępnianie plików, nadmierne celowe wykorzystanie zasobów serwera, wysyłanie spamu, skrypty pozwalajace na nieautoryzowany dostęp do zasobów serwera, poważne luki wykryte w oprogramowaniu wykorzystywanym przez klienta, destabilizacje sieci lub usług awHost oraz inne wymienione w punkcie 4.5 regualminu).
  5. awHost odetnie natychmiastowo dostęp do serwera w przypadku:
   1. gdy serwer jest zagrożeniem dla utrzymania bezpieczeństwa serwerów awHost, w szczególności, gdy będzie to spowodowane włamaniem na serwer Klienta lub brakiem instalacji aktualizacji wymaganej przez awHost.
   2. w przypadku otrzymaniu przez awHost urzędowego zawiadomienia organu, sądu polskiego lub zagranicznego informacji o wykorzystywaniu serwera w sposób zabroniony przez prawo lub niniejszy Regulamin.
   3. nie uwzględnienie zaleceń awHost.
   4. publiczne rozpowszechnianie danych dostępowych do usługi podanych Klientowi.
   5. wysyłanie SPAMu – wysyłanie niezamówionej informacji handlowej.
   6. instalacja stron o charakterze pornograficznym niezgodnym z prawem, rasistowskich lub nielegalnych oraz takich, które zawierają linki do tego typu stron.
   7. przeprowadzanie ataków sieciowych.
   8. gdy ruch generowany z/do serwera przekracza przepustowość portu do którego wpięty jest głowny serwer.
   9. gdy usługa używana jest do kopania kryptowalut
  6. awHost zobowiązuje się do poinformowania Klienta o naruszeniu Regulaminu na 24 godziny przed zawieszeniem konta, chyba że treści znajdujące się na koncie klienta wymagają natychmiastowej reakcji ze strony awHost.
  7. awHost zobowiązuje się przedsięwziąć wszelkie środki, aby zapewnić Klientowi odpowiednie działanie usługi, z wyjątkiem sytuacji, kiedy przerwanie usługi zostało wykonane na żądanie właściwego polskiego lub zagranicznego organu administracyjnego bądź sądu lub z innych przyczyn określonych niniejszym Regulaminem. awHost jest odpowiedzialna, zgodnie z zasadami prawa cywilnego, za usługi świadczone Klientom.
  8. W przypadku przerwania usług z przyczyn określonych w punkcie 4.5 awHost nie ponosi odpowiedzialności.
  9. Odpowiedzialność awHost jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.
 5. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Klienta
  1. Klient jest zobowiązany do podania prawdziwych i kompletnych danych podczas zakładania konta. W przypadku stwierdzenia przez awHost, że podane nie są prawdziwe lub kompletne awHost wezwie klienta do poprawienia lub uzupełnienia danych. W przypadku braku odpowiedzi klienta przez określony w zapytaniu czas konto oraz usługa zostanie zawieszone do czasu otrzymania od Klienta odpowiedzi.
  2. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami, awHost ma prawo zażądać dokumentów potwierdzających status prawny przez Klienta.
  3. Umowa jest zawarta na czas oznaczony, określony przez Klienta przez dokonanie płatności za odpowiedni okres. Okres ten biegnie od daty uruchomienia usługi. Po upływie tego okresu umowa ulega rozwiązaniu, chyba że Klient odnowi umowę. Umowę można przedłużyć (odnowienie umowy) na kolejny okres na zasadach zgodnych z cenami i warunkami awHost obowiązującymi w dniu jej odnawiania, za wyjątkiem przypadku gdy umowa została rozwiązana przez jedną ze stron na warunkach określonych w Regulaminie.
  4. awHost jest uprawnione do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających przerwanie wykonywani usługi zgodnie z punktem 4.5 Regulaminu.
  5. W przypadku rozwiązania umowy żadnej ze stron nie przysługują roszczenia odszkodowawcze. W przypadku rozwiązania umowy przez awHost na podstawie punktu 4.5 Regulaminu Klientowi nie przysługuje zwrot zapłaconej uprzednio kwoty.
  6. Do opłat uiszczonych przez Klienta z góry za cały czas trwania umowy nie będą stosowane ewentualne zmiany cen wprowadzone w tym czasie przez awHost.
  7. Klient będący Konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych liczonym od daty zawarcia umowy. Jeśli Klient rozpocznie korzystanie z Usługi przed upływem wskazanego wyżej okresu, traci prawo do odstąpienia od zawartej Umowy.
   1. W przypadku usług hostingu przez rozpoczęcie korzystania rozumiane jest zalogowanie do wykupionej Usługi lub przesłanie przez Klienta danych do wykonania usługi migracji danych od innego operatora.
   2. W przypadku usług administracyjnych oraz programistycznych po rozpoczęciu prac nad zleceniem.
   3. W przypadku domeny w momencie zarejestrowania jej u rejestratora.
  8. O każdej zmianie Regulaminu lub usługi Klient będzie informowany pocztą elektroniczną.
  9. awHost zastrzega sobie prawo przedstawiania usług świadczonych Klientowi w prezentacjach firmy, w dyskusjach, w specjalistycznych publikacjach branżowych oraz w ofercie handlowej.
  10. Klient wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
  11. W przypadku zakończenia umowy awHost będzie przetrzymywało przez nie mniej niż 7 dni kalendarzowych dane usługi Klienta, po tym terminie dane mogą zostać usunięte.
 6. Rozwiązanie umowy
  1. Umowa wygasa automatycznie w przypadku braku płatności za usługę w wyznaczonym terminie.
  2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem stron.
 7. Reklamacje
  1. W przypadku niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu usługi reklamacja może zostać przesłana do awHost:
   1. Na adres siedziby firmy awHost
   2. Poprzez zgłoszenie w Panelu Klienta
   3. Mailem na adres biuro@awhost.pl
  2. Reklamacja przesłana przez klienta powinna zawierać:
   1. Dane Klienta oraz usługi, której dotyczy reklamacja.
   2. Opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia.
   3. Żądania Klienta w związku ze złożoną reklamacje.
  3. awHost ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 8. Postanowienia końcowe
  1. Umowy zawierane poprzez witrynę internetową https://awhost.pl oraz https://panel.awhost.pl zawierane są w języku polskim.
  2. awHost zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
  3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
  4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.