Baza wiedzy - Instalacja oprogramowania Docker oraz docker-compose na systemie Debian 9

Instalacja oprogramowania Docker oraz docker-compose na systemie Debian 9

Docker rodzi mieszane uczucia, z jednej strony niesamowicie przyspiesza tworzenie środowisk developerskich, a z drugiej strony słaba stabilność i BC z wersji na wersję, które dokładają pracy podczas utrzymania. Docker pozwala również używać wielu wykluczających się wersji pakietów na jednym serwerze, przez co możemy używać jednego serwera VPS zamiast kilku. Instalacja jest dosyć prosta, ale wymaga to kilku dodatkowych komend. Zaczynamy od aktualizacji pakietów i instalcji podstaw:
apt-get update
apt-get upgrade
apt-get install -y apt-transport-https ca-certificates curl software-properties-common gnupg2
Następnie możemy zaimportować klucz repozytorium dockera i dodać całe repozytorium:
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | apt-key add -
add-apt-repository "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/debian $(lsb_release -cs) stable"
Następnie ściągamy listę pakietów i instalujemy docker-ce (Community Edition):
apt-get update
apt-get install -y docker-ce
I sprawdzamy czy docker działa komendą:
systemctl status docker
Powinniśmy otrzymać zwrotkę zawierającą: Active: active (running) Następnie musimy doinstalowac docker-compose:
curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.22.0/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)"  -o /usr/local/bin/docker-compose
mv /usr/local/bin/docker-compose /usr/bin/docker-compose
chmod +x /usr/bin/docker-compose
Dodatkowo użyteczna komenda usuwająca wszystkie obrazy i kontenery (jeżeli zacznie nam brakować miejsca):
docker system prune -a
Po tym wszystkim jesteśmy gotowi na rozpoczęcie zabawy z dockerem.