Ogólny regulamin świadczenia usług

z dnia 10.12.2016r

 1. Definicje
  1. awHost - awHost Andrzej Erenc, ul. Michała Ossowskiego 28A/13, 40-843 Katowice, REGON: 241715382, NIP: PL6342761484, mail: biuro@awhost.pl
  2. Klient - osoba fizyczna lub podmiot posiadająca usługę w awHost.
  3. Specyfikacja usługi - opis świadczonej przez awHost na rzecz Klienta dostępny pod adresem http://awHost.pl/cart.php
  4. Awaria – nieplanowany problem z działaniem sieci lub serwera wynikający z odpowiedzialności awHost.
  5. Usterka - nieplanowana przerwa w dostępie do części funkcjonalności świadczonej usługi wynikająca z odpowiedzialności awHost.
  6. Przerwa techniczna - zaplanowany brak w dostępie do usług lub jej funkcjonalności związany z koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych.
  7. Cennik – przedstawiony przez awHost spis operacji, komponentów i usług wraz z ich cenami.
  8. Diagnostyka – interwencja wykonana przez awHost na zamówienie Klienta, w celu odszukania przyczyny nieprawidłowego działania Usługi.
  9. Interwencja – usługa realizowana w ramach wykupionej usługi przez awHost na rzecz klienta.
  10. Interwencja płatna – dodatkowo płatna usługa realizowana przez awHost na rzecz klienta.
  11. VPS – serwer utrzymywany na serwerach awHost posiadający własny system operacyjny oraz zasoby wydzielone z fizycznego serwera.
  12. Hosting współdzielony - udostępnienie zasobów na serwerze współdzielonym utrzymywanym przed awHost w celu świadczenia usługi dostępu do danego produktu zgodnie z ofertą.
  13. Panel klienta - aplikacja awHost dostępna pod adresem http://awHost.pl umożliwiająca dokonywanie operacji w zakresie zarządzania usługami.
 2. Postawnowienia ogólne
  1. Postanowienia zawarte w poniższym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
  2. Akceptując Regulamin Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez niego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29.VIII.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883).
  3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z potwierdzeniem iż Klient zapoznał się z treścią Regulaminu, oraz akceptuje jego postanowienia.
 3. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność awHost
  1. awHost zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z ofertą oraz niniejszym regulaminem. awHost nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi z przyczyn leżących po stronie innych podmiotów.
  2. awHost gwarantuje dostępność usługi w trakcie trwania okresu abonamentowego na poziomie uwzględnionym w ofercie. W przypadku wystąpienia awarii usługi w trakcie trwania opłaconego okresu abonamentowego, których łączny czas trwania przekroczy maksymalny dopuszczalny czas niedostępności usługi, awHost po ozytywnym rozpatrzeniu reklamacji zgłoszonej przez Klienta, zobowiązuje się do rekompensaty według danych wyszczególnionych w ofercie.
  3. awHost zobowiazuje się poinformować Klienta o terminach planowanych przerw technicznych w świadczeniu usług z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem, chyba, że wymagana jest natychmiastowa reakcja.
  4. awHost ma prawo do rozwiązania umowy bez zwrotu należności za niewykorzystany okres abonamentowy w przypadku naruszenia postanowień tego regulaminu przez Klienta, zwłaszcza z powodu działania Klienta na szkodę innych klientów firmy (np. poprzez nielegalne udostępnianie plików, nadmierne celowe wykorzystanie zasobów serwera, wysyłanie spamu, skrypty pozwalajace na nieautoryzowany dostęp do zasobów serwera, poważne luki wykryte w oprogramowaniu wykorzystywanym przez klienta, destabilizacje sieci lub usług awHost).
  5. awHost odetnie natychmiastowo dostęp do serwera w przypadku:
   1. gdy serwer jest zagrożeniem dla utrzymania bezpieczeństwa serwerów awHost, w szczególności, gdy będzie to spowodowane włamaniem na serwer Klienta lub brakiem instalacji aktualizacji wymaganej przez awHost.
   2. w przypadku otrzymaniu przez awHost urzędowego zawiadomienia organu, sądu polskiego lub zagranicznego informacji o wykorzystywaniu serwera w sposób zabroniony przez prawo lub niniejszy Regulamin.
   3. nie uwzględnienie zaleceń awHost.
   4. publiczne rozpowszechnianie danych dostępowych do usługi podanych Klientowi.
   5. wysyłanie SPAMu - wysyłanie niezamówionej informacji handlowej.
   6. instalacja stron o charakterze pornograficznym niezgodnym z prawem, rasistowskich lub nielegalnych oraz takich, które zawierają linki do tego typu stron.
   7. przeprowadzanie ataków sieciowych.
   8. gdy ruch generowany z/do serwera przekracza przepustowość portu do którego wpięty jest głowny serwer.
  6. awHost zobowiązuje się do poinformowania Klienta o naruszeniu Regulaminu na 24 godziny przed zawieszeniem konta, chyba że treści znajdujące się na koncie klienta wymagają natychmiastowej reakcji ze strony awHost.
  7. awHost zobowiązuje się przedsięwziąć wszelkie środki, aby zapewnić Klientowi odpowiednie działanie usługi, z wyjątkiem sytuacji, kiedy przerwanie usługi zostało wykonane na żądanie właściwego polskiego lub zagranicznego organu administracyjnego bądź sądu lub z innych przyczyn określonych niniejszym Regulaminem. awHost jest odpowiedzialna, zgodnie z zasadami prawa cywilnego, za usługi świadczone Klientom.
  8. W przypadku przerwania usług z przyczyn określonych w punkcie 3.5 awHost nie ponosi odpowiedzialności.
  9. Odpowiedzialność awHost jest w każdym przypadku ograniczona do wartości opłaty wniesionej przez Klienta.
 4. Obowiązki, prawa i odpowiedzialność Klienta
  1. W trakcie rejestracji usługi Klient jest zobowiązany do podania zgodnych z rzeczywistością danych osobowych. Zobowiązany jest również do informowania awHost o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację umowy.
  2. Umowa jest zawarta na czas oznaczony, określony przez Klienta przez dokonanie płatności za odpowiedni okres. Okres ten biegnie od daty uruchomienia usługi. Po upływie tego okresu umowa ulega rozwiązaniu, chyba że Klient odnowi umowę. Umowę można przedłużyć (odnowienie umowy) na kolejny okres na zasadach zgodnych z cenami i warunkami awHost obowiązującymi w dniu jej odnawiania, za wyjątkiem przypadku gdy umowa została rozwiązana przez jedną ze stron na warunkach określonych w Regulaminie.
  3. awHost jest uprawnione do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym w przypadku zaistnienia okoliczności uzasadniających przerwanie wykonywani usługi zgodnie z punktem 3.5 Regulaminu.
  4. W przypadku rozwiązania umowy żadnej ze stron nie przysługują roszczenia odszkodowawcze. W przypadku rozwiązania umowy przez awHost na podstawie punktu 3.5 Regulaminu Klientowi nie przysługuje zwrot zapłaconej uprzednio kwoty.
  5. Do opłat uiszczonych przez Klienta z góry za cały czas trwania umowy nie będą stosowane ewentualne zmiany cen wprowadzone w tym czasie przez awHost.
  6. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) Klient będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy w terminie 10 dni liczonym od daty zawarcia umowy. Jeśli Klient rozpocznie korzystanie z Usługi przed upływem wskazanego wyżej okresu, oznacza to, że zgodnie z art. 10 ust. 3 pkt 1 ww. ustawy rezygnuje z prawa do odstąpienia od zawartej Umowy.
  7. O każdej zmianie Regulaminu lub usługi Klient będzie informowany pocztą elektroniczną.
  8. awHost zastrzega sobie prawo przedstawiania usług świadczonych Klientowi w prezentacjach firmy, w dyskusjach, w specjalistycznych publikacjach branżowych oraz w ofercie handlowej.
 5. Rozwiązanie umowy
  1. Umowa wygasa automatycznie w przypadku braku płatności za usługę w wyznaczonym terminie.
  2. Rozwiązanie umowy może nastąpić w każdym czasie za porozumieniem stron.
 6. Reklamacje
  1. Klient może złożyć reklamacje w formie pisemnej:
   1. Na adres siedziby firmy awHost
   2. Poprzez zgłoszenie w Panelu Klienta
   3. Mailem na adres biuro@awhost.pl

Czy ten wpis był pomocny?

 Wydrukuj ten wpis

Również czytane

Polityka prywatności

Polityka prywatności serwisu awHost.pl Informacje ogólne. Operatorem Serwisu awHost.pl jest...